Servicii


Consultanta inainte de acreditare
furnizor/licentiere servicii sociale


Servicii

Consultanta inainte de acreditare furnizor/licentiere servicii sociale Vom incerca sa raspundem impreuna urmatoarelor intrebari:
1. Cui ma adresez?
2. Este grupul tinta un grup vulnerabil?
3. Care sunt serviciile cu care pot veni in intampinarea nevoilor grupului tinta?
4. Care este codul CAEN al serviciului pe care doresc sa-l dezvolt?
5. Care sunt principalii itemi pe care trabuie sa-I ating pentru infiintarea/licentierea
serviciului social:

- Cladire:
1.Corespunde standardelor de calitate?
2.Raspunde nevoilor beneficiarilor?

- Personal:
1.Are calificarile necesare conform standardelor?
2.Este corect calibrat pe nevoile si numarul beneficiarilor?

- Avize de functionare:
1.Ce avize de functionare detin?
2.Ce alte avize de functionare sunt necesare?
3.Sunt avizele de functionare eliberate pe adresa si CAEN-ul serviciului?

Servicii conexe ( daca este cazul):
 • Cum asigur masa ?
 • Cum asigur serviciile de spalatorie?
 • Cum asigur serviciile de paza?
 • Cum asigur serviciile administrative
 • Consultanta acreditare furnizor


  Eu consider ca aceasta parte poate fi rezolvata intern de catre orice furnizor de servicii sociale…Daca aveti nevoie de ajutor, se aplica pretul per ora de consultanta. Ceea ce trebuie sa rezolve fiecare furnizor inainte de a porni la completarea cererii de acreditare este sa gaseasca “persoana cu experinta/calificare in managementul serviciilor sociale sau in domeniul protectiei sociale” cu care sa incheie fie:

 • Contract de munca
 • Contract prestari servicii

 • Depunerea dosarului de acreditare a furnizorului
  Art 9.Dosarul de acreditare al furnizorului se poate depune direct la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau poate fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire.
  (2) În ambele situaţii prevăzute la alin. (1), dosarul de acreditare al furnizorului se prezintă în plic închis, format A4, pe care sunt înscrise numele şi adresa destinatarului şi ale expeditorului, cu menţiunea "Solicitare de acreditare furnizor".
  (3) Pentru facilitarea colectării şi prelucrării datelor, la data depunerii sau transmiterii, în condiţiile alin. (1), a dosarului de acreditare al furnizorului, un formular al cererii de acreditare se transmite pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, publicată pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
  (HOTĂRÂRE nr 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

  Consultanta licentiere provizorie servicii sociale


  Pentru obtinerea Licentei provizorii aveti nevoie de:
  1. Cerere de licentiere serviciu social ( aceasta poate fi completata de asistentul social sau puteti solicita consultant)
  2. Documente justificative:
  “Art. 18. - (1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
  a) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosinţă asupra spaţiului în care funcţionează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;
  b) actul/documentul legal privind decizia de înfiinţare a serviciului, după caz;
  c) regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului - cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015;
  d) autorizaţia sanitară de funcţionare sau, după caz, documentul prevăzut în procedura în vigoare privind reglementarea sanitară pentru funcţionarea activităţilor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei;
  e) autorizaţia sanitar - veterinară, pentru serviciile care asigură activităţi de preparare şi distribuire a hranei;
  f) autorizaţia de securitate la incendiu sau, după caz, documentul care atestă faptul că nu se supune autorizării la incendiu;
  g) angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, după caz, instituţiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social acreditat intervenite după acordarea licenţei de funcţionare, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8.”

  3. Fisa de autoevaluare .
  Consultanta pentru completare Fisei de autoevaluare este “pro bono”, aceasta fiind asumata prin semnatura de o persoana din cadrul organizatiei proprii. Corectitudinea datelor inscrise in Fisa de autoevaluare este verificata de inspectorii sociali care pot aplica sanctiuni contraventionale semnatarului in cazul descoperirii de date ce nu corespund cu realitatea.

  Consultanta licentiere definitiva servicii sociale

  Dupa obtinerea Licentei provizorii urmeaza vizita in teren a inspectorilor sociali carora va trebui sa le prezentati toate documentele inscrise in Fisa de autoevaluare si dosare ale beneficiarilor si angajatilor.
  Principalele documente care va vor fi solicitate si care pot varia in functie de serviciu sunt:
 • Plan strategic pe 3-5 ani
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare
 • Regulament intern de functionare
 • Organigrama 
 • Manual de proceduri
 • Codul de etica
 • Ghidul beneficiarului
 • Raportul anual de activitate al serviciului
 • Planul de instruire si formare profesionala a personalului
 • Plan de imbunatatire si adaptare a mediului
 • Caietul de evidenta privind perfectionarea continua a personalului
 • Contract de acordare servicii sociale
 • Dosar personal al beneficiarilor
 • Consultanta in vederea obtinerii claselor de calitate

  Daca ati ajuns in faza in care va ganditi la Clasele de calitate, cu siguranta nu mai aveti nevoie de ajutorul meu….
  Art. 36. - (1) Procedura de evaluare în vederea stabilirii nivelurilor de calitate se realizează cu respectarea etapelor prevăzute la art. 14 alin. (2) din lege.
  (2) Verificarea îndeplinirii indicatorilor pentru încadrarea în clasele de calitate prevăzute la art. 35 alin. (1) se realizează în baza documentelor justificative solicitate şi a unui raport de evaluare în teren.
  (3) Cererea de încadrare în clase de calitate se completează conform modelului din anexa nr. 21.
  (4) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:
  a) licenţa de funcţionare a serviciului social, în copie;
  b) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al serviciului social, în copie;
  c) un referat justificativ care cuprinde prezentarea indicatorilor îndepliniţi de serviciul social pentru a fi încadrat în clasa I sau în clasa a II - a de calitate.

  Consultanta ducere la indeplinire masuri solicitate de Inspectia sociala

  Consultanta obtinere subventie Legea 34/1998

  Servicii specifice de asistenta sociala prin intermediul Oprea Nicoleta – Cabinet Individual de Asistenta Sociala


 • Intocmire dosare beneficiari
 • Evaluari periodice ale beneficiarilor in acord cu standardele de calitate si normativele in domeniu
 • Corespondenta de specialitate cu institutiile sociale de stat si private
 • Raportari, etc
 • Servicii conexe ( daca este cazul)

   

  Consultanta licentiere initiala servicii sociale
  Consultanta licentiere definitiva servicii sociale
  Consiliere in vederea obtinerii claselor de calitate